Com ser agent registrador

Com ser agent registrador

Per poder sol·licitar l’acreditació com a agent registrador has de seguir el procediment següent i enviar a Dominios.es una sèrie de documents que detallem a continuació:

Procediment

Per sol·licitar l’acreditació com a agent registrador has de seguir aquest procediment:

 

Pas 1

Remissió del formulari de dades

Emplena el formulari de dades.

Una vegada enviada aquestes dades et facilitarem instruccions sobre com enviar la documentació addicional.

 

 

Pas 2

Documentació addicional

Addicionalment, has de remetre a Dominios.es la documentació obligatòria següent:

 

  Còpia dels documents acreditatius de la constitució i la inscripció de l’organització sol·licitadora en el registre corresponent (*)

Els interessats estrangers han de remetre aquest document legalitzat per al seu ús fora del seu país d’origen mitjançant el procediment que correspongui en cada cas (postil·la de La Haia o mecanisme de cadena d’autenticació consular).

(*)Nota: Només per a aquelles organitzacions que no es trobin inscrites en el Registre Mercantil espanyol.

 

  Poder suficient de representació de la persona que signa en nom vostre (*)

Els interessats estrangers han de remetre aquest document legalitzat per al seu ús fora del seu país d’origen mitjançant el procediment que correspongui en cada cas (postil·la de La Haia o mecanisme de cadena d’autenticació consular).

(*)Nota: Només per a aquelles organitzacions que no es trobin inscrites en el Registre Mercantil espanyol.

 

  Declaració de l’organització sol·licitadora

de no estar incursa en alguna de les prohibicions previstes a l’article 60.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en els termes previstos a l’apartat 2.2 de la clàusula segona del contracte i que s’hi incorporarà com a annex I: model de declaració.

 

  Formulari que demostri la solvència tècnica i professional suficient exigida per al desenvolupament de les funcions pròpies de l’agent registrador (apartat 2.3 de la clàusula segona del contracte i que s’hi afegirà com a annex II).

A aquest efecte, l’organització ha de respondre totes les qüestions que s’inclouen al document en què, entre altres aspectes, es fa referència a la infraestructura tècnica, la estructura corporativa, l’experiència i els projectes rellevants en què ha participat.

El document s’ha de remetre signat en totes les pàgines.

 

  Model de certificat pel qual l’asseguradora certifica que la pòlissa subscrita pel seu client cobreix la responsabilitat civil derivada de la seva activitat com a agent registrador, tal com preveu la clàusula dotzena del contracte i que s’hi adjuntarà com a annex IV.

O un altre model de certificat emès per l’asseguradora, sempre que s’hi indiqui clarament que es compleixen els requeriments estipulats per Red.es i es remeti signat i segellat per l’asseguradora.

Cal remetre el certificat original i no s’acceptaran signatures impreses.

 

  Aval o garantia al qual es refereix l’apartat 3.9 de la clàusula tercera del contracte: model d’aval.

També es pot complir amb aquest requeriment mitjançant la realització d’un ingrés en un compte bancari de Red.es per la quantitat recollida a l’apartat 3.9 de la clàusula tercera del contracte, en concepte de fiança.

Els interessats en la segona de les opcions poden indicar el seu interès a fer l’ingrés en compte en substitució d’aval i presentar la resta de la documentació.

 

Pas 3

Signatura del contracte

Una vegada comprovat per Dominios.es que has acreditat degudament el compliment de les obligacions de les quals es fa dependre l’eficàcia del contracte, el contracte serà signat per Dominios.es i te’l remetrem per signar-lo.

La persona que hagi acreditat poder suficient de representació atorgat per l’organització interessada en l’acreditació ha de signar una còpia del contracte en totes les pàgines, inclosos els documents incorporats com a annexos del contracte, i remetre-la a Dominios.es d’acord amb les instruccions rebudes..

 

 

Pas 4

Emissió de factura i pagament

A continuació, Dominios.es emetrà la factura corresponent al pagament de la quota d’alta per exercir la funció d’agent registrador.

Hauràs d’abonar el pagament en el compte de l’entitat pública empresarial Dominios.es que s’indiqui per a aquesta finalitat (apartat 2.1 de la clàusula segona del contracte).

 

 

Pas 5

Alta tècnica

Una vegada rebut el pagament de la quota d’alta, Dominios.es procedirà a donar d'alta a l'Agent registrador en l’eina de gestió de noms de domini sota “.es”.

Una vegada fet això, s’inclourà l’organització en la llista d’agents registradors acreditats davant del Registre de noms de domini sota “.es”, i així acabarà el procediment d’acreditació.

 

 
 

Avís: El contracte i els annexos I i II es poden aportar signats electrònicament, i en aquest cas no serà necessària la signatura manuscrita. Per poder utilitzar la signatura electrònica cal disposar d’un certificat digital com el DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les entitats certificadores següents:

Llista d’autoritats de certificació reconeguda

 • AC Camerfirma Certificados Camerales
 • AC Camerfirma Express Corporate Server v3
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos
 • ANCERT Certificados Notariales
 • ANCERT Certificados Notariales Personales
 • ANCERT Certificados CGN
 • ANCERT Certificados FERN
 • ANCERT Certificados para empleados
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Público
 • ANCERT Certificados para Corporaciones de Derecho Publico
 • ANCERT Corporativos Personales V2
 • ANCERT Corporativos de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados para empleados V2
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos V2
 • ANCERT Certificados Notariales V2
 • ANCERT Certificados Redes Privadas V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico Personales V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados Notariales Personales V2
 • ANCERT Certificados Notariales de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados FERN V2
 • ANCERT Certificados CGN V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico V2
 • Chambers of Commerce Root
 • PSC Banesto Root
 • PSC Banesto Clientes
 • CA E.P.E. RED.ES
 • Autoridad de Certificación de la Abogacía
 • ACA - Certificados Corporativos
 • Root CA Generalitat Valenciana
 • ACCV-CA1
 • ACCV-CA2
 • AC DNIE 001
 • AC DNIE 002
 • AC RAIZ DNIE
 • EC-ACC
 • EC-IDCat
 • EC-AL
 • EC-AL
 • EC-GENCAT
 • EC-PARLAMENT
 • EC-SAFP
 • EC-UR
 • EC-URV
 • AC Firmaprofesional - CA1
 • FNMT Clase 2 CA

Avantatges de ser un agent registrador

Dominios.es ofereix als seus agents registradors acreditats una sèrie d’avantatges:

 

  Tarifes exclusives de dominis per als agents registradors

Tipus de domini Tarifa de registre o renovació per a agents registradors acreditats (sense IVA)
.es 4,09€
.com.es, .nom.es, .org.es 1,29€
.gob.es, .edu.es 10,34€

Pots consultar el detall del document d’Instrucció de preus públics.

pdf

Instrucció de preus públics

Archivo PDF

76,3 KB

  Atenció preferent -línies exclusives d’atenció i sistema telemàtic de gestió en línia.

  Gestió de dominis “.es” mitjançant un sistema automàtic que permet donar d’alta un domini “.es” en temps real.

  Serveis d’ Extranet per fer gestions de dominis.

  Formació contínua en normativa i procediments del Registre.

  Integració en la Comissió de Registre de Dominis (CRD), ), reunions periòdiques amb els agents registradors.

  Accés a subvencions en accions de promoció del domini “.es” realitzades per l’agent registrador (descomptes per volum, finançament d’accions de difusió en suports, etc.).

  Participació en convenis de col·laboració de Red.es amb altres empreses.

També et pot interessar

 • Els nostres agents registradors

  Descobreix la llista d’agents registradors amb què pots registrar el domini. 

 • Termes i condicions

  Descobreix tot el que necessites saber abans de registrar un domini “.es”.  

 • Avantatges de ser agent registrador

  Informa’t dels beneficis que ofereix Dominios.es als agents registradors acreditats