Cancel·la un domini

Cancel·la un domini

En aquesta secció trobaràs tota la informació necessària per saber com cal sol·licitar la cancel·lació d’un domini “.es” assignat a favor d’un tercer, així com informació per presentar al·legacions quan la cancel·lació sigui relativa a un domini “.es” assignat al teu favor.

A continuació, trobaràs informació específica sobre com cal sol·licitar l’inici del procediment de cancel·lació i les causes que el motiven. A més, podràs trobar informació sobre el procediment especial de cancel·lació per depuració de la base de dades.

Com cal sol·licitar la cancel·lació d’un domini “.es” assignat a favor d’un tercer

A continuació, et resumim el procediment per sol·licitar la cancel·lació d’un domini “.es”:

Qui pot sol·licitar la cancel·lació d’un domini “.es”

La sol·licitud d’inici del procediment de cancel·lació pot ser presentada per qualsevol persona física o entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que el sol·licitant demostri tenir un interès legítim sobre el domini “.es” que cancel·lar i sempre que es pugui al·legar alguna de les causes de cancel·lació que es detallen a continuació.

En quins casos es pot sol·licitar la cancel·lació d’un domini “es”

Un domini “.es” pot ser objecte d’aquest procediment en els casos següents:

 
 • 1. Quan el nom de domini sota el “.es” hagi estat sol·licitat per persones físiques o entitats amb personalitat jurídica o sense que no tinguin interessos o no mantinguin vincles amb Espanya.(*) (*)


  L’entitat pública empresarial Red.es considera que el significat d’“interessos” o “vincles amb Espanya” cobreix, entre d’altres, les situacions següents:

   
  • Persones físiques o jurídiques establertes a Espanya.

  • Persones físiques o jurídiques que vulguin dirigir totalment o parcialment els seus serveis al mercat espanyol.

  • Persones físiques o jurídiques que vulguin oferir informació, serveis o productes, que estiguin vinculats culturalment, històricament o socialment amb Espanya.


 • 2. Quan el beneficiari del nom de domini sota el “.es” format exclusivament per cognoms o per una combinació de noms propis i cognoms no hi tinguin relació directa.

 • 3. Quan al registre del nom de domini sota el “.es” constin dades falses o incorrectes i la veracitat no sigui provada pel beneficiari actual.

 • 4. Quan s’incompleixin les regles i condicions tècniques establertes per l’autoritat d’assignació per al funcionament adequat del sistema de noms de domini sota “.es”.

 • 5. Quan el nom de domini sota el “.es” assignat incompleixi les normes de sintaxi regulades a l’apartat primer de la disposició onzena del Pla de noms de domini o alguna de les altres condicions d’assignació previstes a aquest efecte.

 • 6. Quan un nom de domini sota el “.es” hagi estat declarat d’interès general mitjançant resolució del president de Red.es.

 

Els casos anteriorment relacionats constitueixen les causes de cancel·lació, les quals es troben establertes en la Instrucció del director general de Red.es, de 2 de gener de 2010, per la qual es regula el procediment de cancel·lació.

 

Com es pot sol·licitar la cancel·lació d’un domini “.es”

Si creus que el registre d’un domini “.es” es troba en algun dels casos relacionats anteriorment, podràs sol·licitar-ne la cancel·lació accedint al quadre de comandament de Dominios amb el teu identificador i contrasenya i seleccionant l’opció “Sol·licitud de cancel·lació de domini”.

 

El Titular o la Persona de Contacto Administrativo deberán acceder al panel de control de Dominios.es con su identificador y contraseña, y seleccionar la “Solicitud Transmisión de dominio”.

 

Tingues en compte que has d’acreditar de forma suficient l’existència d’alguna causa o causes de cancel·lació al registre del domini “.es” en qüestió, així com l’interès legítim que motiva la presentació de la sol·licitud.

 

Per presentar la sol·licitud cal que t’identifiquis d’una de les maneres següents:

 
 •  DNIe/certificat electrònic (*)(*)

 •  Fotocòpia del DNI o document acreditatiu

 

(*)DNIe/Certificado electrónico

 

Cal disposar d’un certificat digital com el del DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les entitats certificadores següents:

Llista d’autoritats de certificació reconeguda

 • AC Camerfirma Certificados Camerales
 • AC Camerfirma Express Corporate Server v3
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos
 • ANCERT Certificados Notariales
 • ANCERT Certificados Notariales Personales
 • ANCERT Certificados CGN
 • ANCERT Certificados FERN
 • ANCERT Certificados para empleados
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Público
 • ANCERT Certificados para Corporaciones de Derecho Publico
 • ANCERT Corporativos Personales V2
 • ANCERT Corporativos de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados para empleados V2
 • ANCERT Certificados Notariales Corporativos V2
 • ANCERT Certificados Notariales V2
 • ANCERT Certificados Redes Privadas V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico Personales V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados Notariales Personales V2
 • ANCERT Certificados Notariales de Sistemas V2
 • ANCERT Certificados FERN V2
 • ANCERT Certificados CGN V2
 • ANCERT Corporaciones de Derecho Publico V2
 • Chambers of Commerce Root
 • PSC Banesto Root
 • PSC Banesto Clientes
 • CA E.P.E. RED.ES
 • Autoridad de Certificación de la Abogacía
 • ACA - Certificados Corporativos
 • Root CA Generalitat Valenciana
 • ACCV-CA1
 • ACCV-CA2
 • AC DNIE 001
 • AC DNIE 002
 • AC RAIZ DNIE
 • EC-ACC
 • EC-IDCat
 • EC-AL
 • EC-AL
 • EC-GENCAT
 • EC-PARLAMENT
 • EC-SAFP
 • EC-UR
 • EC-URV
 • AC Firmaprofesional - CA1
 • FNMT Clase 2 CA

Com cal al·legar davant de la cancel·lació iniciada sobre un domini “.es” assignat al meu favor

Pots trobar tota la informació relativa a la presentació d’al·legacions al manual següent:

pdf

Manual d’usuari final

Archivo PDF

199 KB

Selecció de resolucions de procediments de cancel·lació

A continuació, podràs trobar una selecció de resolucions al procediment de cancel·lació de noms de domini “.es” que esmenten criteris d’admissió, inadmissió o cancel·lació.

 

Aquestes resolucions han estat prèviament editades per suprimir qualsevol referència a dades personals o aquelles qüestions que poguessin atemptar contra el secret professional o empresarial de les parts implicades en els procediments corresponents.

 

Procediment especial de cancel·lació per depuració de la base de dades

El Pla nacional de noms de domini estableix que els sol·licitants d’un nom de domini han de facilitar les dades identificatives i que són els responsables de la seva veracitat i exactitud així com d’informar de forma immediata aquesta autoritat d’assignació sobre totes les modificacions que es produeixin en les dades esmentades.

 

Això es tradueix en l’obligació de facilitar,, per part del sol·licitant de noms de domini “.es”, entre d’altres, el seu nom o denominació social, una adreça vàlida d’e-mail, i el NIF, DNI o document identificatiu oficial equivalent. És a dir, tot sol·licitant de dominis “.es” ha de facilitar dades veraces i exactes a l’hora de registrar un nom de domini.

 

Per garantir el compliment del que s’ha recollit anteriorment, Red.es ha subscrit diversos convenis i acords amb entitats públiques a fi de fer anàlisi i segmentació dels noms de domini “.es” registrats i poder detectar aquells sobre els quals existeixin indicis fefaents d’inexactitud o falsedat de les dades aportades.

 

Amb aquells dominis en els quals s’hagi detectat aquest tipus d’errors o omissions, es durà a terme el procés següent:

 • 1. Es contacta amb l’agent registrador que gestiona el nom del domini, amb el titular i amb la persona de contacte administratiu (PCA) per informar-los que compten amb un termini màxim de tres dies naturals per corregir les deficiències trobades en les dades de registre del nom de domini en qüestió.

   

  En el cas que el nom de domini hagués estat registrat mitjançant l’opció d’usuari final, es remet el comunicat informant dels errors detectats al titular i a la PCA del nom de domini.

   

  En aquest període qualsevol de les parts citades pot fer les gestions oportunes per introduir els canvis que siguin necessaris en el registre del nom de domini, ja que aquest no serà bloquejat ni s’adoptarà cap mesura que en restringeixi l’ús. Les gestions oportunes i com s’han de dur a terme apareixen indicades en el comunicat remès sobre aquest tema.

 • 2. Si transcorregut el període de tres dies naturals anteriorment indicat no s’han solucionat les incorreccions assenyalades, Red.es inicia un procediment de cancel·lació especial sobre el nom de domini.

 • 3. Una vegada iniciat el procediment, el titular del nom de domini o la seva persona de contacte administratiu ha de corregir l’error identificat i presentar les al·legacions que consideri oportunes de manera que permetin demostrar que les dades de titularitat del nom de domini són veraces i exactes.

   

  És important assenyalar que aquest procediment no permet efectuar un canvi en la titularitat del nom de domini (és a dir, una transmissió de la seva titularitat), sinó que tan sols permet demostrar que les dades que són presents en el registre del nom de domini, una vegada corregides les dades que s’haguessin identificat com a errònies, són veraces i exactes.

Com cal al·legar davant de la cancel·lació especial iniciada sobre un domini “.es” assignat al meu favor

Pots trobar tota la informació relativa a la presentació d’al·legacions a l’enllaç següent:

També et pot interessar

 • Tauler de control

  Accedeix a l’àrea d’usuari, des d’on podràs renovar el domini en cas de gestionar-lo amb Dominios.es 

 • Canvi de titular

  Coneix com pots canviar el titular d’un domini “.es”, tant si està gestionat per un agent registrador com per Dominios.es. 

 • Recupera el teu domini

  Coneix el procediment per recuperar el teu nom de domini “.es”.