Recupera el teu domini

Recupera el teu domini

El sistema de resolució extrajudicial de conflictes (DRP) sobre la utilització de noms de domini “.es”, desenvolupat per l’entitat pública empresarial Red.es, es basa en les pràctiques generalment aplicades en l’àmbit internacional i les recomanacions emanades per les entitats i els organismes internacionals que desenvolupen activitats relacionades amb la gestió del sistema de noms de domini d’internet.

Procediment per a la recuperació del teu domini

La demanda ha de ser instada davant d’un proveïdor de resolució extrajudicial de conflictes acreditat per l’entitat pública empresarial Red.es, d’acord amb l’article 13 del Reglament del procediment de resolució extrajudicial de conflictes. En el sistema de resolució extrajudicial de conflictes de noms de domini “.es” hi ha diversos rols que és convenient conèixer:

Red.es

Entitat pública empresarial Red.es, en aquest cas, les seves funcions són bàsicament vetllar pel compliment de les obligacions dels proveïdors i executar les resolucions establertes per l’expert.

Proveïdor

Organització sense ànim de lucre que administra les demandes i vetlla per la seva tramitació d’acord amb el que s’estableix al Reglament, nomenat l’expert amb imparcialitat i independència.

Parts

Demandant, persona física o organització que insta la demanda davant del proveïdor contra el demandat, titular del nom de domini “.es” objecte de la controvèrsia.

Expert

Professional amb experiència acreditada en resolució extrajudicial de conflictes que resoldrà la controvèrsia amb el màxim rigor i independència, tenint en compte el contingut de la demanda i la seva contestació.

Requisits per a la recuperació del teu domini

És necessari posseir drets previs* d’un nom de domini “.es” ja assignat per fer ús d’aquest sistema, d’acord amb el que estableix el Reglament del procediment de resolució de conflictes, aprovat el 7 de novembre de 2005.

Podrà fer ús del sistema de resolució extrajudicial de conflictes per a noms de domini sota el codi de país corresponent a Espanya “.es” tota persona física o entitat amb o sense personalitat jurídica que ostenti algun dels drets previs següents:

 •  Denominacions d’entitats vàlidament registrades a Espanya, denominacions o indicacions d’origen, noms comercials, marques registrades o altres drets de propietat industrial protegits a Espanya.

   

 •  Noms civils o pseudònims notoris que identifiquin professionalment, entre d’altres, creadors intel·lectuals, polítics i figures de l’espectacle o l’esport.

 •  Denominacions oficials o generalment reconeixibles d’administracions públiques i organismes públics espanyols.

Cal acreditar els motius pels quals el registre del nom de domini “.es” és de caràcter especulatiu o abusiu,* i en particular:

 •  Els motius pels quals el nom de domini “.es” és idèntic o similar fins al punt de crear confusió amb un altre terme sobre el qual el demandant al·lega posseir drets previs.

 •  Els motius pels quals cal considerar que el demandat manca de drets o interessos legítims sobre el nom o noms de domini objecte de la demanda.

 •  Els motius pels quals cal considerar que el nom de domini ha estat registrat o s’està utilitzant de mala fe.

El nom de domini “.es” s’ha registrat o utilitzat de mala fe quan:

 •  El demandat hagi registrat o adquirit el nom de domini “.es” fonamentalment a fi de vendre, llogar o cedir, per qualsevol títol, el registre del nom de domini “.es” al demandant que té drets previs o a un competidor d’aquest, per un valor cert que supera el cost documentat que estigui relacionat directament amb el nom de domini.

 •  El demandat hagi registrat el nom de domini “.es” a fi d’impedir que el posseïdor de drets previs els utilitzi a través del nom de domini, sempre que el demandat hagi desenvolupat una activitat d’aquesta índole.

 •  El demandat hagi registrat el nom de domini “.es” fonamentalment a fi de pertorbar l’activitat comercial d’un competidor.

 •  El demandat, en utilitzar el nom de domini “.es”, hagi intentat, de manera intencionada, atreure, amb ànim de lucre, usuaris d’internet a la seva pàgina web o a qualsevol altra, creant la possibilitat que hi hagi confusió amb la identitat del demandant quant a la font, el patrocini, l’afiliació o la promoció de la seva pàgina web o d’un producte o servei que figuri a la seva pàgina web.

 •  El demandat hagi realitzat actes similars als anteriors en perjudici del demandant.

No es podrà iniciar el procediment de resolució extrajudicial de conflictes quan hi hagi obert un procediment de cancel·lació del nom de domini “.es”. En tot cas, la via judicial està sempre oberta per a les parts, independentment de l’estat de la demanda.

La tarifa establerta pels proveïdors de resolució extrajudicial de conflictes de noms de domini “.es” és de 1.400 €.

Per resoldre la demanda, l’expert tindrà en compte les declaracions i els documents presentats per les parts.

L’expert, en un termini mitjà de DOS MESOS des de la interposició de la demanda, resoldrà mitjançant resolució motivada que ha de ser congruent amb la pretensió de la demanda i no podrà decidir sobre qüestions alienes a aquesta demanda.

Partint de l’article 13 de la instrucció per la qual es regula el DRP, el demandant haurà d’indicar en la demanda si vol que es transmeti el domini al demandant o simplement la seva cancel·lació.

Procediment

Has de fer arribar al proveïdor escollit, almenys, aquesta informació:

 •   (3) còpies impreses de la demanda o format electrònic

 •   Nom/s de domini/s(s)

 •   Dades del demandante

 •   Forma de comunicació

 •   Dades del demandat

 •   Agent/s registrador/s

 •   Drets previs del demandant

 •   Argumentació de registre abusiu (< 5.000 paraules)

 •   Objecte de la demanda (si sol·licita transmissió o cancel·lació del domini)

 •   Procediments judicials

 •   Declaració de sotmetre’s a la jurisdicció espanyola

 •   Declaració de no-reclamació

 •   Proves documentals de drets previs

Resolució del procediment DRP

Una vegada presentada la demanda, el proveïdor notificarà a Red.es que bloquejarà el domini. Això implica que el domini no es pot donar de baixa, no es pot transferir ni es podran modificar les dades associades. El titular del domini (demandat) disposarà d’un termini de vint dies naturals per respondre a la demanda. Una vegada acabats els terminis establerts, l’expert designat dictarà la resolució. L’expert pot decidir:

Opció 1

Estimar la demanda

A. Transmetre el nom de domini al demandant: • Transmetre el nom de domini al demandant: en aquest supòsit, transcorregut el termini màxim d’un mes a partir de la notificació de la decisió a les parts i a Red.es, el demandant ha d’enviar una sol·licitud de transmissió a transmisionDRP@dominios.es. Un cop rebuda aquesta sol·licitud, es durà a terme la transmissió del nom de domini al demandant.

B. Cancel·lar el nom de domini, que quedarà per a lliure assignació. En el cas que el demandant no hagi indicat en la demanda que vol la transmissió del nom de domini objecte de la controvèrsia.

 

Opció 2

No estimar la demanda

En aquest supòsit, l’expert considera que el demandat té raó i, per tant, el nom de domini ha de continuar assignat a favor de l’antic titular.

Si en el termini de 30 dies qualsevol de les parts notifica a Red.es un document que acredita que s’ha iniciat un procediment judicial davant d’un jutjat competent, Red.es suspendrà l’execució de la decisió fins que rebi comunicació que ha conclòs el procediment judicial, llevat que l’òrgan judicial determini el contrari.

 

 

Sol·licitud de transmissió

Sol·licitud de transmissió en compliment de la resolució dictada en el procediment de resolució extrajudicial de conflictes:

Proveïdors de resolució extrajudicial

Els proveïdors de resolució extrajudicial de conflictes de noms de domini “.es” són entitats acreditades per l’entitat pública empresarial Red.es, amb suficient experiència en la resolució extrajudicial de conflictes i defensa de la propietat industrial i intel·lectual, la qual cosa en garanteix la imparcialitat i independència en la tramitació de les demandes i en el nomenament de l’expert que resoldrà la controvèrsia. D’acord amb les condicions proporcionades, objectives, transparents i no discriminatòries, els proveïdors de resolució extrajudicial de conflictes seleccionats per l’entitat pública empresarial Red.es són els següents:

Experts

Els experts que resoldran les controvèrsies en els noms de domini “.es” disposen d’una alta qualificació i experiència en resolució extrajudicial de conflictes de noms de domini, la qual cosa aporta les màximes garanties en la resolució de la controvèrsia.

Els mecanismes establerts al Reglament del procediment de resolució extrajudicial de conflictes garanteixen la imparcialitat i la independència de l’expert. En qualsevol cas, tant el demandant com el demandat poden sol·licitar la substitució de l’expert si considerin que aquest no és imparcial o independent en la demanda.

Resolucions dictades

En compliment del que disposa l’article 22 del Reglament pel qual es regula el procediment de resolució extrajudicial de conflictes per a noms de domini sota el codi de país corresponent a Espanya “.es”. El Registre publicarà en aquest apartat totes les resolucions dictades pels experts en aquests procediments.

pdf
Article 22 del Reglament

Archivo PDF

570 KB

Publicació de resolucions dictades

Aquí pots consultar la relació de resolucions dictades pels experts fins ara:

Llistat de resolucions dictades


Estàs veient 1 - 8 de 727 Resolucions dictades

També et pot interessar

 • Normativa

  Consulta tota la normativa aplicable, les tarifes d’assignació i renovació, els procediments operatius, etc. 

 • Canvi de titular

  Coneix com pots canviar el titular d’un domini “.es”, tant si està gestionat per un agent registrador com per Dominios.es. 

 • Cancel·la un domini

  Descobreix com cancel·lar el domini d’un tercer bé pel Registre o a instància de part.