Normativa

Normativa

En aquest apartat es relaciona la normativa aplicable als noms de domini sota el “.es”, les tarifes d’assignació i renovació i les normes reguladores dels procediments operatius gestionats pel registre de noms de domini “.es” de Red.es.

Pla nacional de noms de domini sota el “.es”

El Pla nacional de noms de domini sota el codi de país corresponent a Espanya (“.es”) és el text normatiu per excel·lència que regula el sistema de noms de domini sota el “.es”, a través del qual es desenvolupen els criteris d’assignació establerts per als noms de domini “.es”.

Pla nacional de noms de domini

Alguns dels aspectes més rellevants que estableix el Pla nacional de noms de domini “.es” són els següents:

Un domini s’assigna de manera automàtica si es troba lliure (tret de les extensions “.gob.es” i “.edu.es”).

Qualsevol persona física o jurídica amb interessos o vincles amb Espanya té dret a obtenir el domini.

S’han eliminat diferents restriccions que es preveien anteriorment en nom de flexibilitzar el registre.

A més, van quedar definides les normes de sintaxi (*) per als noms de domini “.es”.

Per als dominis de segon nivell, un màxim de 63 i un mínim de 3.

Per als dominis de tercer nivell, un màxim de 63 i un mínim de 2.

(*) Normes de sintaxi

Els únics caràcters permesos per a un nom de domini són els següents:

Els pertanyents a l’alfabet espanyol: de la a a la z.

Els dígits del 0 al 9.

El guió: "-" (no pot ser ni el primer ni el darrer caràcter del nom).

Caràcters multilingües: "á,à,é,è,í,ï,ó,ò,ú,ü,ñ,ç,l·l".

No hi ha distinció entre minúscules i majúscules.

Les longituds màximes i mínimes d’un nom de domini són les següents:

Amb aquestes novetats, l’objectiu perseguit és agilitar i flexibilitzar la normativa reguladora i el procés de cara a l’assignació de noms de domini sota el “.es”.

El Pla nacional de noms de domini “.es” preveu, en l’apartat setè, l’aprovació per l’entitat pública empresarial Red.es d’una llista de termes prohibits i quatre llistes de termes reservats, sobre els quals el concepte d’assignació lliure queda limitat.

Les esmentades llistes van ser aprovades per Instrucció del president de l’entitat pública empresarial Red.es, de data 12 de setembre de 2005, les quals, en virtut del que disposa l’apartat quart, han estat completades i actualitzades per les resolucions següents:

Les llistes aprovades són les següents:

La llista de termes prohibits inclou una relació reduïda i actualitzada de termes d’internet l’ús dels quals com a nom de domini, en poder generar confusió, està prohibit.

Les llistes de termes reservats que no poden ser objecte d’assignació lliure són tres:

1. La primera atorga el caràcter de reservats a una relació de noms de domini relatius a denominacions d’ òrgans constitucionals o altres institucions de l’Estat, així com termes relatius a la casa reial que no hagin estat prèviament assignats que quedin vacants.

2. La segona atorga el caràcter de reservats a noms de domini relatius a denominacions d’organitzacions internacionals i supranacionals oficialment acreditades, que no hagin estat prèviament registrats o que quedin vacants.

3. La tercera atorga el caràcter de reservats a una relació actualitzada de noms de domini consistents en topònims que coincideixin amb la denominació oficial d’Administracions públiques territorials i que no hagin estat prèviament assignats, o bé que quedin vacants.

Instrucció de procediments sobre dominis “.es”

El que estableix i regula el Pla nacional de noms de domini sota el “.es”, relatiu als procediments gestionats i associats al registre dels noms de domini “.es”, és desenvolupat per la Instrucció del director general de Red.es, de 2 de gener de 2010, per la qual es desenvolupen els procediments aplicables a l’assignació i a les altres operacions associades al registre de noms de domini sota el “.es”.

 

Instrucció del procediment de reassignació de noms de domini “.es” per interès general.

A continuació, podràs trobar la Instrucció del director general de l’entitat pública empresarial Red.es, per la qual s’estableix el procediment de reassignació per a noms de domini “.es” d’excepcional interès general.

 

Instrucció del procediment de cancel·lació especial per depuració de la base de dades.

En aquest apartat podràs trobar la Instrucció del director general de Red.es per la qual es regula i es desenvolupa el procediment de cancel·lació especial per a la depuració de la base de dades associada al registre de noms de domini sota el “.es”.

Més informació

 

Instrucció de tarifes aplicables.

A continuació, podràs trobar la Instrucció del director general de l’entitat pública empresarial Red.es, per la qual s’estableixen les tarifes de preus públics per a l’assignació, renovació i altres operacions registrals sobre els noms de domini sota el codi del país corresponent a Espanya (“.es”).


 

Altres normes aplicables

1. Principals normes d’aplicació.

L’entitat pública empresarial Red.es es constitueix en virtut del que estableix l’article 84, apartat 1a) 2n, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. El règim de contractació es regeix per les previsions contingudes sobre això en la legislació de contractes del sector públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic).

L’entitat pública empresarial Red.es és l’autoritat d’assignació a la qual correspon la gestió del registre dels noms i adreces de domini d’internet sota el codi de país corresponent a Espanya, “.es”, d’acord amb la política de registres que determini el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, i en la normativa corresponent, de conformitat amb el que estableix la Disposició addicional setzena de la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.

És la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions la que defineix el nom de domini com un recurs públic de numeració, direccionament i denominació. Es tracta d’un recurs de titularitat pública, per tant, a través de la seva assignació, el que es concedeix és un dret d’ús i no la seva propietat. Aquest mateix text normatiu estableix que els procediments per a l’atorgament d’aquests drets sobre els recursos públics han de ser oberts, objectius, no discriminatoris, proporcionats i transparents.

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, regula una sèrie d’apartats de gran importància en l’operativa del registre de noms de domini sota el “.es”. La disposició addicional sisena regula el sistema d’assignació de noms de domini sota el “.es”. Per altra banda, la disposició addicional vuitena recull la col·laboració dels registres de noms de domini establerts a Espanya en la lluita contra activitats il·lícites. Finalment, la disposició addicional novena estableix un sistema de col·laboració en la gestió d’incidents de ciberseguretat que afectin la xarxa d’internet.

 

2. Normativa relacionada.

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la informació.

Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic. Red.es és part del sector públic, ja que és una entitat pública empresarial. El seu règim de contractació es troba sotmès íntegrament a tota la regulació prevista en aquest text normatiu.

La Llei 17/2001, de 7 de desembre, de maques, a l’article 34, “Drets conferits per la marca”, en l’apartat 3, disposa que el titular de la marca concedida pot prohibir: “f) Utilitzar el signe en xarxes de comunicació telemàtiques i com a nom de domini”.

La disposició addicional divuitena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, tal com queda modificada per l’article 70 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, recull el “Procediment d’assignació de noms i adreces de domini sota el codi del país corresponent a Espanya (.es)”.

El Reial decret 164/2002, de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’entitat pública empresarial Red.es (darrera modificació de data 25 d’agost de 2018).

 

3. Instruccions i resolucions de l’entitat pública empresarial Red.es

Instrucció del president de Red.es amb data 12 de setembre de 2005, per la qual s’aproven les llistes de termes prohibits i reservats per als noms de domini “.es” de segon nivell. Aquestes llistes s’anirien actualitzant mitjançant les resolucions relacionades en l’apartat “Pla nacional de noms de dominis sota el “.es”.

Resolució del director general de l’entitat pública empresarial Red.es, de 4 de desembre de 2003, per la qual s’aproven els models de declaració, terminis i forma de pagament de la taxa per l’assignació del recurs limitat de noms de domini i adreces d’internet.

Resolució de 10 de febrer de 2000, de la Secretaria General de Comunicacions, per la qual es designa l’ens públic de la Xarxa Tècnica Espanyola de Televisió com l’autoritat competent per a la gestió del registre dels noms de domini d’internet sota el codi de país corresponent a Espanya.

Instrucció del director general de l’entitat pública empresarial Red.es sobre caràcters multilingües sota el “.es”

Resolució del director general de l’entitat pública empresarial Red.es per la qual es modifica la instrucció sobre caràcters multilingües sota el “.es”, és a dir, la recollida en el punt anterior.


 

RISP

Reutilització de la informació del sector públic (RISP)

El Reial decret 1495/2011, de 24 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2007, de 16 de novembre, per a l’àmbit del sector públic estatal, que estableix l’ obligació dels òrgans de l’Administració General de l’Estat i dels altres organismes i entitats als quals fa referència la norma esmentada, d’aprovar “[...] un pla propi de mesures d’impuls de la reutilització de la informació del sector públic, per mitjans electrònics, dins del seu àmbit de competències”.

La iniciativa Dades obertes a Red.es es regeix per aquest Pla de mesures d’impuls de la reutilització,i Dades obertes és una filosofia i pràctica que persegueix que determinades dades públiques estiguin disponibles de manera lliure a tot el món, sense restriccions de copyright, patents o altres mecanismes de control. Les dades es publiquen en brut (sense processar) i en formats coneguts que facilitin la reutilització.

Quant a l’aplicació d’aquest Pla sobre els dominis “.es”, s’ofereix la baixada d’un fitxer de text amb la llista dels noms de dominis actius “.es”. A més a més, per als casos en què el titular sigui persona jurídica, s’inclouen el nom del titular i el NIF. L’accés a aquests serà prèvia sol·licitud, i el seu ús estarà regulat d’acord amb les actuacions que es defineixen en la resolució següent.

 

pdf

Manual RISP accés llistat

Archivo PDF

243 KB