Procediment de cancel·lació

Un domini ".es" es pot cancel·lar bé pel Registre (Red.es) o a instància de part en els casos següents:
a) Quan els noms de domini sota l'".es" siguin sol·licitats per persones físiques o entitats amb o sense personalitat jurídica que no tinguin interessos o no mantinguin vincles amb Espanya. (vegeu vincle)
b) Quan els beneficiaris dels noms de domini sota l'".es" formats exclusivament per cognoms o per una combinació de noms propis i cognoms no hi tinguin relació directa.
c) Quan el titular del nom de domini, a sol·licitud de l'Autoritat d'assignació, no demostri de forma fefaent en el termini estipulat a l'efecte que les dades que consten en el Registre són veritables i correctes.
d) Quan s'incompleixin les regles i condicions tècniques establertes per l'Autoritat d'assignació per al funcionament adequat del sistema de noms de domini sota l'".es".
e) Quan els noms de domini sota l'".es" assignats incompleixin les normes de sintaxis regulades a l'apartat Primer de la Disposició Onzena del Pla Noms de Domini o alguna de les altres condicions d'assignació previstes a aquest efecte.
f) Quan un nom de domini sota l'".es" hagi estat declarat d'interès general mitjançant resolució del president de Red.es de conformitat amb allò que disposa la instrucció per la qual s'estableix el procediment de reassignació de noms de domini declarats d'interès general . (Llistat de noms de domini reassignats

 

Si creieu que un domini ".es" es troba en algun dels casos ressenyats anteriorment, podreu sol·licitar-ne la cancel·lació accedint al sistema de gestió de Dominios amb el vostre identificador i contrasenya i seleccionant l'opció "Sol·licitud cancel·lació de domini".
Teniu en compte que haureu d'acreditar degudament l'incompliment de les condicions d'assignació en els termes previstos anteriorment, així com l'interès legítim del sol·licitant, d'acord amb allò que estipula la  instrucció per la qual s'estableix el procediment de cancel·lació de dominis ".es".
 
Per a la presentació de la sol·licitud caldrà identificar-se d'una de les formes següents:
·         DNI / certificat electrònic*.
·         Fotocòpia de DNI o document acreditatiu.
Consulteu el Manual d'usuari per a obtenir informació més detallada sobre el procediment

 

*Avís:
És necessari disposar d’un certificat digital com el del DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les següents entitats certificadores: CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), Consell General de l’Advocacia Espanyola, Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, Camerfirma (Cambres de Comerç), IZENPE (Govern basc), Agència Catalana de Certificació (CatCert), Ecofirma (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme )...   [Veure +]