El dret a la utilització d’un domini ".es" pot ser transmès d’acord amb l’actual normativa.

Transmissió ordinària:

En els casos de transmissió voluntària o cessió de la marca o nom comercial al qual estigués associat el domini, s’ha de procedir segons les pautes següents:
 • Sol·licitud de transmissió de l’antic titular.
  • Si el domini ".es" està gestionat per un agent registrador, podrà iniciar el procediment de transmissió: l’agent registrador que gestiona el nom de domini, el titular o la persona de contacte administratiu.
   En el cas que sigui l’agent registrador qui iniciï el procediment, el titular o la persona de contacte administratiu rebran una comunicació via correu electrònic per confirmar o rebutjar l’inici del procediment. Posteriorment haureu d’accedir al sistema amb el vostre identificador i contrasenya per validar l’acció a executar (confirmar o rebutjar).
   En el cas que sigui el titular o la persona de contacte administratiu qui l’iniciï, haurà d’accedir al sistema de gestió de noms de domini amb el seu identificador i contrasenya i seleccionar l’opció "Sol·licitud de transmissió de domini".
  • Si el domini ".es" no està gestionat per un agent registrador, podrà iniciar el procediment de transmissió: el titular o la persona de contacte administratiu.
El titular o la persona de contacte administratiu haurà d’accedir al sistema de gestió de noms de domini amb el seu identificador i contrasenya i seleccionar l’opció "Sol·licitud de transmissió de domini".
 
 • Sol·licitud d’acceptació de condicions del nou titular.
  La persona designada com a contacte administratiu per l’adquirent del dret d’ús del domini ".es" rebrà una comunicació via correu electrònic per confirmar o rebutjar la transmissió, accedint al sistema de gestió de noms de domini amb el seu identificador i contrasenya.
  En el cas de confirmar-la, s’haurà de procedir a l’acceptació dels termes de l’assignació previstos en el Pla de Dominis i sol·licitar la modificació de les dades del registre.

Transmissió especial:

En els casos de successió universal entre vius o per causa de mort i successió d’empreses, el successor podrà continuar utilitzant l’esmentat nom, sempre que segueixi les pautes següents:
 • Sol·licitud d’acceptació de condicions del nou titular.
  L’adquirent del dret d’ús del domini ".es" o la persona designada com a contacte administratiu per aquest, haurà d’accedir al sistema de gestió de noms de domini amb el seu identificador i contrasenya i seleccionar l’opció "Sol·licitud de transmissió especial de domini" per procedir a l’acceptació dels termes de l’assignació previstos en el Pla de Dominis, i sol·licitar la modificació de les dades del registre.
  En aquest cas, s’haurà d’acreditar documentalment que es donen les circumstàncies especials a què es refereix aquest punt.
 Per a la presentació de les sol·licituds serà necessari identificar-se d’una de les següents formes:
 • DNIe/Certificat electrònic*.
 • Fotocòpia del DNI o d’un document acreditatiu.
 
Red.es, una vegada rebuda i validada tota la informació assenyalada anteriorment, enviarà per mitjans telemàtics, tant a l’adquirent, o si escau, a l’agent registrador, com al transmissor, la confirmació de la realització de la transmissió.
Teniu en compte que, d’acord amb l’establert a l’article tretzè del Pla Nacional de Noms de Domini sota ".es", les dades registrals dels dominis ".es" hauran de ser exactes i veraces, especialment les corresponents a la persona de contacte administratiu. En cas contrari, no es podrà fer la transmissió del domini i Red.es podrà iniciar un procediment de cancel·lació del domini esmentat.
 
Consulteu el Manual d’usuari per obtenir informació més detallada sobre aquest procediment.
 
*Avís:
És necessari disposar d’un certificat digital com el del DNI electrònic (DNIe) o un altre d’emès per alguna de les següents entitats certificadores: CERES (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), Consell General de l’Advocacia Espanyola, Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, Camerfirma (Cambres de Comerç), IZENPE (Govern basc), Agència Catalana de Certificació (CatCert), Ecofirma (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme )...  [Veure +]