Per tal d'actuar contra el frau electrònic que es produeixi en noms de domini sota el ".es", l'entitat pública empresarial Red.es (d'ara endavant, "Red.es") en col·laboració amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat (d'ara endavant, "INCIBE"), organisme que presta atenció a totes les menes de frau electrònic, centrant-se sobretot en els casos relacionats amb noms de domini sota el ".es", posa de manifest el següent:
  • Sempre que es detecti un possible cas de phishing (pesca), els usuaris poden remetre el cas a INCIBE, a través de la bústia de correu electrònic incidencias@certsi.es. Una vegada rebuda la informació a INCIBE i, una vegada caracteritzat el cas, INCIBE contacta amb totes les entitats implicades per facilitar la detecció primerenca del phishing de manera que cada agent prengui les mesures que estimi oportunes y, segons allò que estableix el Protocol ".es", comunica a Red.es el cas a l’efecte d’iniciar un procediment de cancel·lació d’ofici respecte als noms de domini afectats.
  • Una vegada rebuda a Red.es la comunicació d’un o d’uns quants casos de phishing continguts en pàgines web sota el codi de país ".es", l’Autoritat d’Assignació inicia, en via administrativa, un procediment de cancel·lació d’ofici, regulat en el capítol V de la instrucció del director general de l’entitat pública empresarial Red.es, per la qual es desenvolupen els procediments aplicables a l’assignació i a les altres operacions associades al registre de noms de domini sota el ".es".
  • L’esmentat procediment té per objecte bloquejar el nom de domini durant el transcurs del procediment esmentat i comprovar si s’està produint un incompliment de les condicions d’assignació i d’ús del nom de domini sota ".es", emetent-se resolució estimatòria o desestimatòria. Si la resolució és estimatòria, es cancel·la el nom de domini al seu titular, quedant en situació de lliure assignació.
  • Red.es no té atribuïdes més competències que les assenyalades anteriorment per actuar contra casos de phishing, ja que es tracta d’una modalitat d’estafa, delicte tipificat en el Codi Penal, per la qual cosa és la jurisdicció penal la que té atribuïdes més competències sobre això.
  • Encara que INCIBE col·labora amb les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat (d’ara endavant, "FSCE") proporcionant informació complementària a les seves investigacions quan així ho requereixen, les denúncies a les FSCE han de presentar-les directament els afectats a través de les diferents vies habilitades per a això i que poden consultar-se a la pàgina d’INCIBE.