El sistema de resolució extrajudicial de conflictes sobre la utilització de noms de domini ".es", desenvolupat per l’entitat pública empresarial Red.es, es basa en les pràctiques generalment aplicades en l’àmbit internacional, i les recomanacions emanades per les entitats i els organismes internacionals que desenvolupen activitats relacionades amb la gestió del sistema de noms de domini d’Internet.
És necessari posseir drets previs d’un nom de domini ".es" ja assignat, per fer ús de l’esmentat sistema, d’acord amb allò que estableix el Reglament del procediment de resolució extrajudicial de conflictes, aprovat el 7 de novembre de 2005.
S’han d’acreditar els motius pels quals el registre del nom de domini ".es" és de caràcter especulatiu o abusiu, i en particular:
  • Els motius pels quals el nom de domini ".es" és idèntic o similar fins al punt de crear confusió amb un altre terme sobre el qual el demandant al·lega posseir drets previs; i
  • Els motius pels quals s’ha de considerar que el demandat manca de drets o interessos legítims sobre el nom o els noms de domini objecte de la demanda; i
  • Els motius pels quals s’ha de considerar que el nom de domini ha estat registrat o s’estigui utilitzant de mala fe.
En tot cas, la demanda ha de ser instada davant d’un proveïdor de resolució extrajudicial de conflictes, acreditat per l’entitat pública empresarial Red.es, d’acord amb l’article 13 del Reglament del procediment de resolució extrajudicial de conflictes.
En el sistema de resolució extrajudicial de conflictes de noms de domini ".es" hi ha diversos rols, que és convenient conèixer:
  • Entitat pública empresarial Red.es, en aquest cas les seves funcions són bàsicament vetllar pel compliment de les obligacions dels proveïdors i executar les resolucions establertes per l’expert.
  • Proveïdor, organització sense ànim de lucre que administra les demandes i vetlla per la seva tramitació d’acord amb allò que estableix el Reglament, nomenant l’Expert amb imparcialitat i independència.
  • Parts: demandant, persona física o organització que insta la demanda davant del proveïdor contra el demandat, titular del nom de domini ".es" objecte de la controvèrsia.
  • Expert: professional amb experiència acreditada en resolució extrajudicial de conflictes, que resoldrà la controvèrsia amb el màxim rigor i independència, tenint en compte el contingut de la demanda i la seva contestació.
No es podrà iniciar el procediment de resolució extrajudicial de conflictes quan sigui obert un procediment de cancel·lació del nom de domini ".es". En tot cas la via judicial és sempre oberta per a les Parts, independentment de l’estat de la demanda.
La tarifa establerta pels proveïdors de resolució extrajudicial de conflictes de noms de domini ".es" és de €1.400.
Per resoldre la demanda l’expert tindrà en compte les declaracions i els documents presentats per les parts.
L’expert, en un termini mitjà de 2 MESOS des de la interposició de la demanda, resoldrà mitjançant resolució motivada que ha de ser congruent amb la pretensió de la demanda i no podrà decidir sobre qüestions alienes a la dita demanda.
Partint de l’article 13 de la instrucció per la qual es regula el DRP, el demandant haurà d’indicar en la demanda la pretensió que es pretén obtenir, és a dir la transmissió del nom de domini al demandant o la seva cancel·lació.
Per tant l’expert pot resoldre:
 
Estimar la demanda
* Transmetre el nom de domini al demandant. En aquest supòsit, transcorregut el termini màxim d’un mes a partir de la notificació de la decisió a les parts i Red.es, el demandant haurà d’enviar una sol·licitud de transmissió a transmisionDRP@dominios.es. Un cop rebuda l’esmentada sol·licitud es farà la transmissió del nom de domini al demandant.
Sol·licitud de transmissió en compliment de la resolució dictada en el procediment de resolució extrajudicial de conflictes:
* Cancel·lar el nom de domini, que quedarà per a lliure assignació. En el cas que el demandant no hagi indicat en la demanda que vol la transmissió del nom de domini objecte de la controvèrsia.
 
No estimar la demanda.
En aquest supòsit l’expert considera que el demandat té raó i per tant el nom de domini ha de continuar assignat a favor de l’antic titular.
 
Si en l’esmentat termini de 30 dies, qualsevol de les parts notifica a Red.es un document acreditant que s’ha iniciat un procediment judicial davant d’un jutjat competent, Red.es suspendrà l’execució de la decisió fins que rebi comunicació conforme ha conclòs l’esmentat procediment judicial, llevat que l’òrgan judicial determini el contrari.
Descàrrega::

 

Disculpi les molèsties. Aquesta pàgina no està disponible en català.
Si us plau, feu click aquí per accedir a la seva versió en castellà.

 

Disculpi les molèsties. Aquesta pàgina no està disponible en català.
Si us plau, feu click aquí per accedir a la seva versió en castellà.

 

Disculpi les molèsties. Aquesta pàgina no està disponible en català.
Si us plau, feu click aquí per accedir a la seva versió en castellà.