Amb caràcter previ al registre d'un nom de domini sota el codi de país ".es", l'usuari haurà de llegir amb deteniment les condicions generals (castellano / english) que regulen el registre i l'ús dels dominis sota el ".es", la gestió del qual està encomanada al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme a través de l'entitat pública empresarial Red.es.
En aquest sentit, l'usuari accepta voluntàriament i expressament que el registre i l'ús d'un nom de domini sota el ".es" s'ha de realitzar d'acord amb aquestes condicions generals (castellano / english) d'ús i, en qualsevol cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
El registre i l'ús d'un nom de domini sota el ".es" s'haurà de realitzar de conformitat amb allò disposat a la normativa aplicable als dominis sota el ".es", seguint les directrius del Departament de Registre de Dominis ".es", responsable de la gestió del seu registre i integrat a l'entitat pública empresarial Red.es, que tramitarà les sol·licituds de nous dominis així com la seva assignació.
Aquest departament podrà modificar en qualsevol moment les condicions generals (castellano / english) vigents, a través de la seva publicació en aquest lloc web, sense necessitat d'avisar prèviament l'usuari, qui s'haurà de mantenir informat a aquests efectes.