Clàusules de Termes i Condicions

Clàusules de Termes i Condicions

 

El sol·licitant d’aquest nom de domini (d’ara endavant, “el Sol·licitant”) declara que:

 

1. Coneix i assumeix les normes i els procediments vigents, els termes i les condicions, les tarifes i la forma de pagament i els requisits tècnics establerts per al registre de noms de domini sota “.es”, el contingut dels quals es troba disponible a http://www.dominios.es.

 

2. Coneix que l’incompliment d’aquestes normes, en els casos en què estigui expressament establert així, suposarà la pèrdua del nom de domini i la seva possible reassignació des d’aquell mateix moment per al seu registre a favor d’un sol·licitant que hi estigui legitimat.

 

3. Les dades facilitades en aquesta sol·licitud són certes, tret d’error o omissió de bona fe.

 

4. Es compromet a mantenir sempre actualitzada la informació facilitada en aquesta sol·licitud, comunicant a Red.es qualsevol canvi que es produeixi. L’incompliment d’aquesta obligació pot donar lloc que el nom de domini sigui cancel·lat, d’acord amb el procediment establert a aquest efecte (per exemple, per impossibilitat de comunicar amb les persones que figuren com a responsables del nom de domini, per no haver comunicat el canvi de les seves dades de contacte o canvis de responsables).

 

5. Assumeix que Red.es, en la tramitació de les diferents actuacions relatives a l’assignació i la gestió del nom de domini, actuarà tenint en compte les dades comunicades pel Sol·licitant en la forma assenyalada a l’apartat anterior.

 

6. És conscient i assumeix que qualsevol falsedat en les dades consignades en aquesta sol·licitud podrà ser causa de cancel·lació del nom de domini, d’acord amb el procediment establert a aquest efecte i que, en aquest cas, aquest quedarà disponible per al seu eventual registre per part d’un altre sol·licitant legitimat.

 

7. És conscient i assumeix que, una vegada el Registre li comuniqui que el nom de domini pot ser assignat o renovat per complir els requisits establerts a l’efecte, el Sol·licitant està obligat a fer, en els terminis establerts, el pagament de la tarifa corresponent per assignació o, si escau, renovació.

 

8. És conscient i assumeix que, en cas d’impagament o pagament insuficient després dels terminis establerts, el nom de domini passarà a estar disponible des d’aquell mateix moment per al seu registre a favor d’un sol·licitant legitimat.

 

9. És conscient i assumeix que, en cas d’incompliment de les regles i condicions tècniques establertes per l’Autoritat d’Assignació per a l’adequat funcionament del sistema de noms de domini sota el “.es”, un nom de domini registrat pot ser donat de baixa de manera temporal o definitiva.

 

10. D’acord amb el seu coneixement, l’ús del nom de domini no viola els drets de tercers.

 

11. És conscient i assumeix que l’assignació del nom de domini sota “.es” suposa la submissió al sistema de resolució extrajudicial de conflictes sobre la utilització de noms de domini en relació amb, entre d’altres, els drets de propietat industrial protegits a Espanya, com ara els noms comercials, les marques protegides, les denominacions d’origen, els noms d’empreses; o amb les denominacions oficials o generalment reconeixibles d’administracions públiques i organismes públics espanyols, conforme al procediment establert al Reglament de resolució extrajudicial de conflictes sobre la utilització de noms de domini sota “.es”, publicat a la pàgina web www.dominios.es.

 

12. És conscient i assumeix que els resultats del sistema extrajudicial de resolució de conflictes seran vinculants per a les parts i per a l’Autoritat d’Assignació.

 

13. És conscient i assumeix que l’assignació i el registre del nom de domini a favor seu li confereix exclusivament el dret a la seva utilització a l’efecte de direccionament en el sistema de noms de domini d’Internet i en els termes previstos en la normativa aplicable.

 

14. Declara que la persona de contacte administratiu que figura a la sol·licitud té prou capacitat de representació a aquest efecte, assumeix que és la persona responsable de qualsevol incidència relacionada amb els drets d’ús del nom de domini i que aquesta circumstància és coneguda i acceptada per ella.

 

15. Declara que totes les entitats i persones esmentades en aquesta sol·licitud coneixen, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la següent informació bàsica sobre la protecció de les seves dades personals:

 

Nom del tractament:

DOMINIOS.ES

Finalitat de tractament:

Gestió de les relacions per a l'assignació de noms de domini i relació amb els titulars o agents registradors autoritzats.

 

Reutilització d'informació associada als noms de domini ".es" de conformitat amb la Llei 37/2007, del 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públic.

 

Realització d'informes, estudis i anàlisis agregats sobre l'ús dels dominis ".es" per part de Red.es o, de manera conjunta, amb altres organitzacions o entitats, espanyoles o internacionals, les quals tinguin entre les seves finalitats la gestió de noms de domini.

 

Acords de col·laboració amb altres Administracions Públiques o entitats espanyoles, així com amb organismes o organitzacions internacionals, amb les quals Red.es subscrigui convenis en l'àmbit de les seves competències.

 

Realització d'estudis, finalitats del fitxer en interès públic, fins d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques relacionades amb l'activitat de Registre.

Responsable del tractament:

Red.es: Edificio Bronce
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n
28020 Madrid,

telefon: 901100167

Correu electrònic: protecciondedatos@red.es

Encarregat del tractament:

En les tasques de gestió de dominios.es s'han detectat encarregats de tractament, que es podran consultar com a annex a aquesta fitxa.

 

Delegat de Protecció de Dades:

Telefon: 901100167

Correu electrònic: protecciondedatos@red.es

Categoriaa de dades:

Nom i cognoms, document d’identificació, direcció, telèfon i correu electrònic. Informació professional.

Col·lectiu:

Agents Registradors i sol·licitants.

 

Titulars dels dominis .es.

Departament implicat:

Dominios

Legitimació:

Manteniment de les relacions contractuals amb els Agents Registradors i amb els titulars dels dominis.

 

Interès legítim propi i de tercers per conèixer el grau d'utilització i les finalitats dels dominis .es.

Termini de supressió:

10 anys després de finalitzar el contracte.

Mesures de seguretat:

Les mesures de seguretat implantades en l'entitat pública empresarial Red.es, M.P. es corresponen amb les previstes a l'Annex II (Mesures de seguretat) de Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i, de forma addicional, s'han implementat els controls de seguretat del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació basat en la Norma UNE-eN ISO/IEC 27001.

 

En el cas de les mesures de seguretat de tercers que mantinguin una relació contractual amb el Registre, les mesures de seguretat seran les mateixes o equivalents a les indicades prèviament.

Transferències Internacionals:

Es contemplen transferències internacionals amb aquelles entitats que mantinguin una relació contractual amb el Registre i per motius d'interès públic (seguretat de Registre).

 

El detall d'aquestes relacions contractuals es podrà consultar com a annex a aquesta fitxa.

Ejerxici de drets:

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al tractament, mitjançant l'emplenament d'un formulari disponible a la seu electrònica de Red.es i dirigit al Responsable del Tractament (Red.es): https://sede.red.gob.es/

o protecciondedatos@red.es

Tipus de tractament:

Mixt

Categoria destinataris:

Compliment de les obligacions legals.

 

Declara que totes les entitats i persones esmentades en aquesta sol·licitud consenten expressament que les dades personals, així com la resta de dades que consten en aquest document, han estat facilitades a Red.es per ser processades per a les finalitats següents:
 
-Registre de les dades necessàries per a l’assignació, operació i renovació del nom de domini
-Consignació en les bases internes per a la gestió del registre “.es” (dominis .es)
-Facilitació a altres administracions públiques amb què Red.es subscrigui convenis

 

Tot això d’acord amb els termes establerts en les Normes i procediments per al registre d’un nom de domini sota “.es”.

 

 Declara que totes les entitats i persones esmentades en aquesta sol·licitud coneixen que, d’acord amb la Disposició addicional divuitena de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, l’entitat pública empresarial Red.es donarà publicitat als procediments d’assignació i registre de noms de domini “.es” que s’adoptin i que això suposarà que el nom i cognoms, en el cas de les persones físiques, la raó social, en el cas de les persones jurídiques, i l’adreça electrònica en tots els casos, es comunicaran a través de WHOIS, protocol TCP de consulta/resposta respecte d’aquestes dades, així com mitjançant aquelles eines que Red.es habiliti per a la consulta de les dades.


Coneix i assumeix que els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament es podran exercir directament davant de Red.es com a responsable del tractament. Els drets de cancel·lació i oposició únicament es podran exercir prèvia renúncia al nom de domini sol·licitat, ja que el tractament de les dades personals per part de Red.es és necessari per a l’assignació i renovació del nom de domini.  
 
Coneix i assumeix que els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposició al seu tractament es podran exercir davant de RED.ES com a entitat responsable del tractament. Els drets de cancel·lació i oposició únicament es podran exercir prèvia renúncia al nom de domini sol·licitat, ja que el tractament de les dades personals per part de Red.es és necessari per a l’assignació i renovació del nom de domini.

 

RED.ES, amb adreça a www.red.es, observarà en el tractament de les dades personals de les persones i entitats esmentades allò que disposa el Reglament (UE) 679/2016. Sense utilitzar-les per a una altra finalitat diferent que la conduent a l’assignació i renovació del nom de domini i a la seva publicitat en els termes descrits abans. Les dades personals processades per Red.es no seran transferides ni accessibles per a cap altre tercer, excepte si aquesta transferència fos requerida per la llei, per una disposició reglamentària o per una decisió judicial, o si aquesta divulgació és necessària per garantir la protecció i defensa dels seus drets. Red.es, en l’exercici de la seva activitat com a registre de l’indicatiu “.es”, té la facultat per subcontractar serveis relacionats amb l’operació correcta del registre, com ara desenvolupaments, explotació, atenció a agents registradors i usuaris finals, seguretat, etc. En aquestes circumstàncies els sotscontractistes de red.es quedaran sotmesos a les mateixes clàusules de confidencialitat i tractament de les dades personals.